Algemene Verkoopsvoorwaarden Metaalbewerking DeMa bv

Overzicht

Offerten en Verkopen

Onze offerten en verkopen gebeuren tegen de hiernavolgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en aangenomen te zijn door de koper.

Geldigheidstermijn

De offerten gedaan door onze firma, zijn geldig gedurende een maximum termijn van 30 dagen.

Leveringstermijn

De vermelde leveringstermijnen zijn gebaseerd op de gestelde termijnen van onze leveranciers. In het  mogelijke zullen deze altijd geëerbiedigd worden, uitgezonderd voor speciale omstandigheden voorgelegd door  deze, waarvoor wij niet kunnen verantwoordelijk zijn.

Verzending en Risico

Alle goederen worden verzonden op kosten en risico van de bestemmeling.

Factureren

Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze  gedeeltelijk zijn. Tevens behouden wij ons het recht voor verdere levering stop te zetten zodra een factuur niet  betaald wordt overeenkomstig de factuurvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Netto contant bij levering of anders bepaald op offerte, bevestiging of factuur. Ieder verzuim van betaling binnen de gestelde termijn zal van rechtswege in het voordeel van de verkoper en zonder een voorafgaandelijke in verzuimstelling de gebruikelijke handelsrente met een rato van 1% per maand  oplopen.

Schadebeding

Schadebeding zoals overeenkomstig art. 1226 B.W. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld  op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt er van rechtswege het schuldsaldo verhoogd met 12% met een  minimum van 75 euro tot een maximum van 1.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als  forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. 

Klachten en Retourzendingen

Klachten en retourzendingen. Klachten zullen slechts in behandeling worden genomen indien ze binnen de  acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en per aangetekende brief worden ingediend. Er worden  geen kosten aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van een gevolmachtigd lid van onze firma.

Betwistingen en Geschillen

In geval van betwistingen of gebeurlijke geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Brugge bevoegd. Wij zien niet af van deze clausule wanneer wij op de koper een wissel trekken. De verkoper behoudt zich het recht voor om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven onze eigendom totdat ze integraal zijn betaald.